Πολιτική KYC

1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΉ.
Η παρούσα Πολιτική Γνώσης του Πελάτη σας (εφεξής "η Πολιτική") διέπει την εφαρμογή της προσέγγισης Γνώσης του Πελάτη σας από την Εταιρεία (η "Εταιρεία", "Εμείς", "εμάς", "μας").
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής:


α) ο ιστότοπος
Verdecasino.com θα αναφέρεται εφεξής ως ο "Ιστότοπος",
β) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει λογαριασμό στον Ιστότοπο στο εξής θα αναφέρεται ως "χρήστης".2. ΟΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.


Η Εταιρεία εφαρμόζει τα μέτρα, που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική, για τους ακόλουθους σκοπούς:


Για να αποτρέψει την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας και άλλων εφαρμοστέων εγγράφων,
Για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων παραβιάσεων της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Για να αποτρέψει τη χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά,
Για την πρόληψη της εξαπάτησης, της συνωμοσίας και οποιασδήποτε άλλης παράνομης ή παράνομης δραστηριότητας στον Ιστότοπο,
Για την αποτροπή τυχόν νομικών, οικονομικών κινδύνων και κινδύνων φήμης.3. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, η οποία προτείνεται από την Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικών Δράσεων ("FATF"), προκειμένου να αξιολογήσει κάθε χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής.

Οι κατηγορίες κινδύνου είναι οι εξής

Κίνδυνος χώρας/γεωγραφικός κίνδυνος. Η Εταιρεία αξιολογεί τη χώρα διαμονής/κατοικίας του χρήστη με τα ακόλουθα κριτήρια (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής):


Εάν η χώρα κατοικίας (δικαιοδοσία) του χρήστη ορίζεται ως "Τρίτη χώρα με τις στρατηγικές ελλείψεις" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής και/ή τυχόν τροποποιητικούς κανονισμούς του εν λόγω κανονισμού) και εάν η δικαιοδοσία του χρήστη ορίζεται ως "υψηλού κινδύνου και άλλη εποπτευόμενη δικαιοδοσία" από την FATF,
Εάν η χώρα κατοικίας του χρήστη (δικαιοδοσία) ορίζεται από την αξιόπιστη πηγή ως χώρα που δεν διαθέτει κατάλληλο καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή προσδιορίζεται από αξιόπιστες πηγές ως χώρα με σημαντικό επίπεδο διαφθοράς ή παροχής υποστήριξης σε τρομοκράτες ή τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Κίνδυνος πελάτη. Η Εταιρεία ελέγχει τον χρήστη της Ιστοσελίδας βάσει των ακόλουθων κριτηρίων (μεταξύ άλλων):


Εάν ο χρήστης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο,
Εάν ο χρήστης τελεί υπό τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
Εάν η δραστηριότητα του χρήστη είναι ύποπτη. Παραδείγματα της ύποπτης δραστηριότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) υπερβολική δραστηριότητα κατάθεσης- β) χρήση πολλών συσκευών για εξουσιοδότηση στον Ιστότοπο σε σύντομο χρονικό διάστημα- γ) χρήση της συσκευής του χρήστη από άλλους χρήστες του Ιστότοπου- δ) χρήση μιας διεύθυνσης IP από πολλούς χρήστες- ε) χρήση μιας ηλεκτρονικής συσκευής από πολλούς χρήστες.
Κίνδυνος συναλλαγής. Η Εταιρεία ελέγχει τις δαπάνες του χρήστη για να διασφαλίσει, ότι δεν είναι υψηλές ή/και δυσανάλογες. Η Εταιρεία εφαρμόζει επίσης πρόσθετα μέτρα εάν η συναλλαγή του χρήστη είναι ύποπτη (βλ. "παρακολούθηση συναλλαγών").


4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ.

Η Εταιρεία εφαρμόζει την Τυπική Επαλήθευση (ή, με νομικούς όρους, τη δέουσα επιμέλεια) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
A. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας από έναν χρήστη, φτάνει ή υπερβαίνει τα 1000 USD/EUR,
B. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου διαπιστώνεται ότι ο χρήστης παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
C. Η συμπεριφορά του χρήστη περιέχει έναν ή περισσότερους παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν υποψίες ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων,
D. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν το προσωπικό της Εταιρείας κρίνει ότι η επαλήθευση αποτελεί αναγκαίο μέτρο.Κατά την εφαρμογή της Τυποποιημένης Επαλήθευσης, η Εταιρεία ζητά από τον χρήστη να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:

Αντίγραφο ή φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης του χρήστη,
Φωτογραφία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση στον Ιστότοπο. Είναι σημαντικό ότι το όνομα του κατόχου της κάρτας πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του χρήστη που περνάει την Επαλήθευση. Ο κωδικός CVV, ο αριθμός της κάρτας πληρωμής (εκτός από τα 6 πρώτα και τα 4 τελευταία ψηφία) μπορεί να είναι κρυμμένος ή καλυμμένος. Το όνομα του κατόχου της κάρτας δεν πρέπει να αποκρύπτεται ή να καλύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο.
Μια φωτογραφία του χρήστη, η οποία φέρει τα έγγραφα που απαιτήθηκαν για να περάσει την Επαλήθευση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις - η επιβεβαίωση της διεύθυνσης του χρήστη. Μπορεί να είναι λογαριασμός κοινής ωφέλειας, λογαριασμός τηλεφώνου ή άλλα έγγραφα, τα οποία, λόγω της τοπικής νομοθεσίας, θεωρούνται επαρκή για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του χρήστη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις - εκκαθαριστικό σημείωμα τράπεζας, επιστολή από το σταθμό υπηρεσίας/από το χώρο εργασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις - το ειδοποιητήριο φορολογικής βεβαίωσης.
Φωτογραφία του χρήστη, κρατώντας μια λίστα χαρτιού με τα απαραίτητα στοιχεία, γραμμένα με το χέρι: α) το e-mail του χρήστη, που χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή λογαριασμού- και β) την ημερομηνία αίτησης της φωτογραφίας και τον κωδικό επιβεβαίωσης.
Άλλα έγγραφα ή δεδομένα, που ενδέχεται να απαιτούνται από τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να συνδεθεί με την Ομάδα Υποστήριξης της Ιστοσελίδας μέσω κλήσης (συμπεριλαμβανομένης της βιντεοκλήσης).

5. ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΗ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ PEPS ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ.
Η Εταιρεία εφαρμόζει πρόσθετα μέτρα επαλήθευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Ο χρήστης είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 9 της οδηγίας 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ο χρήστης είναι μέλος της οικογένειας του Πολιτικώς Εκτεθειμένου Προσώπου.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 της προαναφερόμενης οδηγίας, το Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ή έχουν ανατεθεί εξέχοντα δημόσια καθήκοντα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


(α) αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί και αναπληρωτές ή βοηθοί υπουργοί,
(β) τα μέλη του κοινοβουλίου ή παρόμοιων νομοθετικών οργάνων,
(γ) μέλη των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων,
(δ) μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω προσφυγή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
(ε) μέλη των ελεγκτικών δικαστηρίων ή των διοικητικών συμβουλίων των κεντρικών τραπεζών,
(στ) πρεσβευτές, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων,
(ζ) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων.
(η) διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ισοδύναμης λειτουργίας ενός διεθνούς οργανισμού.

Από τον προαναφερόμενο κατάλογο εξαιρούνται οι μεσαίοι ή νεότεροι αξιωματούχοι.
Το άρθρο 3 παράγραφος 10 της οδηγίας 2015/849 ορίζει τον όρο "μέλος της οικογένειας" ως εξής

(α) ο/η σύζυγος ή πρόσωπο που θεωρείται ισοδύναμο με σύζυγο, πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου,
(β) τα παιδιά και οι σύζυγοί τους, ή πρόσωπα που θεωρούνται ισοδύναμα με σύζυγο, ενός πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.


Β) Η χώρα διαμονής του χρήστη (δικαιοδοσία) ορίζεται ως "Τρίτη χώρα με τις στρατηγικές ελλείψεις" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής ή τυχόν τροποποιητικούς κανονισμούς) και/ή η χώρα δικαιοδοσίας του χρήστη ορίζεται ως "υψηλού κινδύνου και άλλη εποπτευόμενη δικαιοδοσία" από την FATF,

C) Σε άλλες περιπτώσεις, όταν η Εταιρεία θεωρεί τη διαδικασία αυτή ως απαραίτητο μέτρο.

Δ) Η χώρα κατοικίας του χρήστη (δικαιοδοσία) ορίζεται από αξιόπιστη πηγή ότι δεν διαθέτει κατάλληλο καθεστώς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή προσδιορίζεται από αξιόπιστες πηγές ότι έχει σημαντικό επίπεδο διαφθοράς ή παρέχει υποστήριξη σε τρομοκράτες ή τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Κατά την εφαρμογή πρόσθετης επαλήθευσης, η Εταιρεία απαιτεί την υποβολή του/των εγγράφου/ων ή των δεδομένων σχετικά με την πηγή του πλούτου του χρήστη σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας του/της. Επιπλέον, σε περίπτωση πρόσθετης επαλήθευσης, η τελική έγκριση της επαλήθευσης γίνεται από την ανώτερη διοίκηση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει πρόσθετα δεδομένα επαλήθευσης του χρήστη για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που: α) ένας χρήστης αρνείται να περάσει από επαλήθευση ή/και β) η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποθέσει ότι ένας χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για παράνομους σκοπούς και ο χρήστης δεν παρέχει αποδείξεις για το αντίθετο, η Εταιρεία μπορεί να ενημερώσει τις αρμόδιες ρυθμιστικές/κυβερνητικές/οικονομικές αρχές για την περίπτωση αυτή.


6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ.

Όλες οι λειτουργίες των χρηστών ελέγχονται ως προς την απουσία ύποπτης δραστηριότητας. Η ύποπτη δραστηριότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Χρήση πολλών καρτών μέσω διαφορετικών πρακτόρων πληρωμών, που προτείνονται από την Εταιρεία,
Λήψη συγκεκριμένου κωδικού σφάλματος κατά την πραγματοποίηση πληρωμής,
Χρήση καρτών πληρωμών, οι οποίες εκδίδονται από διαφορετικούς εκδότες και βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές,
Χρήση διαφορετικών μέσων πληρωμών εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τραπεζικές συναλλαγές),
Αντίθεση ή απροθυμία του χρήστη στην επαλήθευση του λογαριασμού ή του μέσου πληρωμής του ή του λογαριασμού του στο σύνολό του,
Αντιστοιχία του γεωγραφικού εντοπισμού των βασικών στοιχείων του χρήστη (υπηκοότητα/κατοικία, πάροχος κινητής τηλεφωνίας, γεωγραφικός εντοπισμός διεύθυνσης IP, αριθμός BIN της κάρτας κ.λπ,)
Κύρια εναντίωση σε οποιαδήποτε τηλεφωνική ή βιντεοκλήση, μη παροχή από τον χρήστη της φωτογραφίας του με το έγγραφο ταυτοποίησης στα χέρια του (κατόπιν αιτήματος),
Αντιστοίχιση του αναγνωριστικού συσκευής του χρήστη (τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet) με το αναγνωριστικό συσκευής άλλου λογαριασμού στο σύστημά μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας, που αναφέρεται παραπάνω, το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα καταπολέμησης της απάτης, προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος του εν λόγω χρήστη και να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Το τμήμα καταπολέμησης της απάτης θα αξιολογήσει αυτό το ζήτημα και θα το κατευθύνει περαιτέρω στο αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω εξέταση.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ.
Όλες οι συναλλαγές των χρηστών για αναλήψεις και καταθέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με τη χρήση κάρτας πληρωμών, το όνομα του κατόχου πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του ιδιοκτήτη του λογαριασμού του δικτυακού τόπου. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση κάρτας πληρωμών τρίτων.
Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πορτοφολιού αυτού πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον χρήστη κατά την εγγραφή λογαριασμού στον Ιστότοπο.
Σε περίπτωση κατάθεσης από μέσο πληρωμής, η τοποθέτηση κεφαλαίων στο οποίο δεν είναι διαθέσιμη, η ανάληψη θα πρέπει να γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη ή σε άλλο μέσο πληρωμής - όπου θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αξιόπιστα ότι αυτό το μέσο πληρωμής ανήκει πράγματι στον εν λόγω χρήστη.
Η Εταιρεία δεν δέχεται πληρωμές από τα ανώνυμα μέσα πληρωμής (κρυπτονομίσματα, ανώνυμα πορτοφόλια κ.λπ.).
Η Εταιρεία δεν αποσύρει κεφάλαια, τα οποία κατατέθηκαν από τον χρήστη, στο μέσο πληρωμών άλλου χρήστη.

8. ΤΉΡΗΣΗ ΑΡΧΕΊΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ.
Τα έγγραφα και τα δεδομένα, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Επαλήθευσης, καθώς και άλλα οικονομικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγών και των υποστηρικτικών αποδεικτικών στοιχείων τους) αποθηκεύονται, φυλάσσονται, κοινοποιούνται και προστατεύονται σε αυστηρή συμμόρφωση με:

Τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δηλαδή την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής,
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ("Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων" ή "ΓΚΠΔ"),
Ο περί Παραγραφής των Δικαστικών Διαδικασιών Νόμος (Νόμος 66(Ι)/2012) της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Η πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ.
Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να ελέγχει την παρούσα Πολιτική περιοδικά για νέες αλλαγές και τροποποιήσεις. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα ειδοποιούνται για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή λογαριασμού στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την αποστολή της ειδοποίησης θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και αποδεχθεί τις αλλαγές στην Πολιτική.


reportservice pixel image